محمود خادمی

04

اساسا” القاب آخوندی و سلسله مراتبی که امروزه در حوزه ها متداول است و رواج دارد ــ حجت الاسلام ؛ ثقه الاسلام ؛ آیت الله ؛ آیت الله عظما و … ــ ریشه در ساختار سیاسی حکومت های صفویه و قاجاریه دارد و در آن دوران برای آخوندهائی که در دربار این حکومت ها برای مشروع و موجه جلوه دادن ظلم ؛ ستم و جنایت سلاطین ؛ بکار مشغول بودند و بعبارتی برای آخوندهای سیاسی بکار میرفته و بعد در دوره حکومت پهلوی ها ــ بخصوص پهلوی دوم ــ بر اساس همین القاب در حوزه های علمیه قم ؛ اصفهان و مشهد ؛ رتبه بندی روحانیون نهادینه شد .