04

محمود خادمی

دو هفته پیش دوست بزرگواری به من زنگ زد و در حالیکه بشدت عصبانی و نگران بود گفت : تلویزیون فرانسه در برنامه کانال ۲ خود در پخش اخبار مربوط به آب و هوا ؛ اخبار مربوطه را اینگونه بازتاب داده است « دمای هوا در ” خلیج عرب ــ فارس ” برابر با ۵۰ درجه میباشد » . کانال ۲ ؛ کانالی دولتی است و مواضع دولت فرانسه را انعکاس میدهد . وی با دلسوزی و نگرانی گفت ؛ این زمینه چینی برای تعدی و دست درازی به خاکِ کشورمان میباشد . حاکمیت آخوندهای فاسد و وطن فروش ؛ باعث و بانی به طمع افتادن و حریص شدن این کشورها ؛ برای نقض تمامیت ارضی ایران میباشد . از من میخواست برای روشنگری در این باره ؛ مقاله ای بنویسم .