باید و نبایدهای سه گانه در زندگی
Three things in life that are never certain سه چیز در زندگی پایدار نیستند 
Dreams
رویاها
Success
موفقیت ها
Fortune
شانس «»«»««»»««»»««»«»
Three things in life that, once gone, never come back
سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند
Time
زمان
Words
گفتار
Opportunity
موقعیت
«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Three things that destroy us
سه چیز ما را نابود می کنند
Arrogance
تکبر
Greed
زیاده طلبی
Anger
عصبانیت
«»«»«»«»«»«»«»«»
Three things that make humans 
سه چیز انسانها را می سازند
Hard Work
کار سخت
Sincerity
صمیمیت
Commitment
تعهد
Three things in life that are most valuable
سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی 
Love
عشق
Self-Confidence
اعتماد به نفس
Friends
دوستان
«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Three things in life that may never be lost
سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد
Peace
آرامش
Hope
امید
Honesty
صداقت

Happiness in our lives has three primary principles

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است
Experience of Yesterday
تجربه از دیروز
Use of Today
استفاده از امروز
Hope for Tomorrow
امید به فردا
Ruin our lives is the three principles
تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است
Regret of Yesterday
حسرت دیروز
Waste of Today
اتلاف امروز
Fear of Tomorrow 
ترس از فردا
--===========================
Be the cause of happiness for someone, not her/his grief همیشه دلیل شادی کسی باش ، نه شریک شادی او وهمیشه شریک غم کسی باش ، نه دلیل غم او